GRID_STYLE
FALSE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Όταν ο Βασιλεύς των Ελλήνων Γεώργιος Β’ μίλησε στο Κογκρέσο

Πριν από 80 χρόνια (15-6-42) ο τότε βασιλιάς Γεώργιος Β’ μίλησε στην κοινή Συνεδρίαση της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας των Η...


Πριν από 80 χρόνια (15-6-42) ο τότε βασιλιάς Γεώργιος Β’ μίλησε στην κοινή Συνεδρίαση της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας των ΗΠΑ, δηλαδή στο Αμερικανικό Κογκρέσο κατά την επίσημη επίσκεψή του επί προεδρίας Ρούζβελτ.

«Είμαι υπερήφανος να ευρίσκωμαι μεταξύ υμών και να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς της μαχομένης Ελλάδος.

Παρά το πλευρόν σας, παρά το πλευρόν της Μεγάλης Βρετανίας και των άλλων Ηνωμένων Εθνών των ελευθέρων ανθρώπων, συνεχίζω και θα συνεχίσω – ανεξαρτήτως των δυσκολιών, ανεξαρτήτως του κόστους – την πάλην διά την απελευθέρωσιν της Ελλάδος, […] Ευτυχώς αι θυσίαι της Χώρας μου δεν υπήρξαν άσκοποι. Χάρις εις την αντίστασιν του Ελληνικού Λαού εις την ηπειρωτικήν Ελλάδα και την Κρήτην, επτά πολύτιμοι μήνες εκερδήθησαν κατά το κρισιμότερον στάδιον του πολέμου και τα σχέδια του εισβολέως ανετράπησαν. […] Εις την πάλην η Ελλάς είναι υπερήφανος να ευρίσκεται διά δευτέραν φοράν κατά την διάρκειαν ενός τετάρτου του αιώνος παρά το πλευρόν της ισχυράς και γενναιοδώρου Αμερικανικής Δημοκρατίας. Εις τας Ηνωμένας Πολιτείας η Χώρα μου πάντοτε εύρεν υποστήριξιν και κατανόησιν. Η πολύτιμος βοήθεια την οποίαν μας εδώσατε κατά την διάρκειαν αυτού του πολέμου δεν θα ξεχασθή ποτέ.

[…] Δεν έχετε χρησιμοποιήσει την δύναμιν της ενδόξου μεγάλης χώρας σας διά να επιτεθήτε εναντίον ανθενεστέρων Εθνών. Έχετε δώσει το παράδειγμα της αυτοσυγκρατήσεως, έχετε δείξει πως μία ιδιαιτέρως ισχυρά Χώρα μπορεί να επιβάλη δικαιοσύνην εις εαυτήν πρώτον, ούτως ώστε να δύναται δικαίως να την απαιτή από τους άλλους. […] Αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη πρέπει να κυβερνούν τας σχέσεις εις τον μεταπολεμικόν κόσμον, ο οποίος δεν πρέπει να αφεθή ως λεία διά βανδαλισμούς, διά μίαν εισέτι φοράν. Διά την επίτευξιν του αποτελέσματος τούτου ο μηχανισμός της διεθνούς συνεργασίας οφείλει να ενισχυθή, ούτως ώστε να χρησιμοποιήση, ισχυούσης της εννόμου τάξεως, τας τεραστείας δυνάμεις των φιλειρηνικών Λαών. Η οικονομική ζωή πρέπει να αναδιοργανωθή κατά τρόπον, ο οποίος να εξασφαλίση εις όλους την ευμάρειαν την οποίαν δικαιούνται οι απλοί άνδρες και γυναίκες του κόσμου. Πέραν των άλλων, είναι ζωτικόν αυτοί οι οποίοι έδωσαν την μάχην του δικαίου να εξασφαλισθούν εναντίον εισβολής και οι αδικοπραγήσαντες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων οι οποίοι, είτε επειδή είχον απώτερα κίνητρα, είτε απλώς υπήρξαν αδύναμοι, επέτρεψαν εις εαυτούς να γίνουν εργαλεία του Άξονος, να κατανοήσουν ότι η αρπακτική πολιτική ουδέν καλόν αποτέλεσμα φέρει. […] Η Ελλάς με τας περιωρισμένας δυνάμεις της, ευρίσκεται ολοψύχως εις την υπηρεσίαν των ιδανικών αυτών. […] Έχων επίγνωσιν των απεριορίστων μέσων τα οποία κινητοποιεί ο Αμερικανικός Λαός διά την κοινήν προσπάθειαν, αισθάνομαι υποχρεωμένος να ομιλήσω με μεγάλην μετριοφροσύνην διά την συνεισφοράν της Χώρας μου διά τον κοινόν σκοπόν. […] Με όλους τους ελευθέρους αγωνιζομένους άνδρας που έχουν επιζήσει, με όλα τα πλοία μας που δεν έχουν βυθισθεί, θα πολεμήσωμεν εις την ξηράν, θα πολεμήσωμεν εις την θάλασσαν και θα πολεμήσωμεν εις τον αέρα μέχρις εσχάτων, παρά το πλευρόν σας και παρά το πλευρόν των άλλων Ηνωμένων Εθνών, έως ότου η βαρβαρική βία καταπνιγή και ένας νέος κόσμος εγκαθιδρυθή, ένας κόσμος διά ελευθέρους ανθρώπους και όχι διά δούλους».


πηγη