GRID_STYLE
FALSE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

πρώην Καλαβρύτων Αμβρόσιος: “Ο Διάβολος κυριαρχεί! Σε λίγο θα μας δηλητηριάσει με τις νέες ταυτότητες”

Γράφει ο πρώην Καλαβρύτων Αμβρόσιος Ο Διάβολος χορεύει! Σε λίγο θα μας δηλητηριάσει με τις ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ! « Π Ρ Ο Σ Χ Ω Μ Ε Ν »!!!! Γι’ α...

Γράφει ο πρώην Καλαβρύτων Αμβρόσιος

Ο Διάβολος χορεύει! Σε λίγο θα μας δηλητηριάσει με τις ΝΕΕΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ! « Π Ρ Ο Σ Χ Ω Μ Ε Ν »!!!! Γι’ αυτό κι’ εμείς μέσα από την καρδιά μας γοερώς κραυγάζουμε: «ΚΥΡΙΕ, ΣΩΣΟΝ ΤΟΥΣ ΕΥΣΕΒΕΙΣ»! Αμήν.

«Αναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ».
Και πάλι …..ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
KAI ME TO ΔΑΚΤΥΛΟ ΣΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ….
ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ Νο 19
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Θέλουμε να αγιάσουμε και δεν μας αφήνουν…», λέγει η σοφή λαϊκή παροιμία! Κι’ εμείς θέλουμε να ησυχάσουμε και να κοιτάξουμε την καλλιέργεια του είναί μας για την σωτηρία της ψυχής μας, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝ! Διάφορα επώνυμα πρόσωπα, ήτοι Πολιτικοί, Πανεπιστημιακοί, Δημοσιογράφοι, Εκπρόσωποι των Κομμάτων με τις πράξεις των, με τα λόγια των και με τις δηλώσεις των προδίδουν την αμώμητον πίστιν μας και παρά ταύτα ……παραμένουν ανενόχλητοι! Η ΚΑΤΆΣΤΑΣΙΣ καθίσταται ΤΡΑΓΙΚΗ, όταν σκεφθούμε, ότι μεταξύ των άλλων, δυστυχώς, και μερικοί Εκκλησιαστικοί Ηγέτες ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗΝ!!!
Η κατάστασις αυτή, λοιπόν, διεγείρει την συνείδησίν μας και μας εξαναγκάζει για μία ακόμη φορά να διακόψουμε την σιωπήν μας και να υψώσουμε φωνήν διαμαρτυρίας! Να πάρουμε δηλ. το όπλο μας και να ρίψουμε και πάλιν μερικές βολές στον αέρα, μήπως και ξυπνήσουν οι αρμόδιοι! Γι’ αυτό και ξαναπαίρνουμε τα πνευματικά μας όπλα και ξαναρχίζουμε να ρίχνουμε ντουφεκιές στον αέρα! Εάν κάποιους τούς κτυπήσουν και τους τραυματίσουν οι σφαίρες μας ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ!
ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΘΑ
ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ !

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΔΕΛΦΙΚΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΥΜΑΣ

Σήμερα Κυριακήν 13ην Αὐγούστου τρ. ἔτους, προσευχόμενος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον διά τήν σωτηρίαν τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν καταπληκτικήν ἐπέκτασιν τῶν πυρκαϊῶν καί τήν πρωτοφανῆ καταστροφήν τῆς φιλτάτης μας Πατρίδος, ἔνοιωσα μέσα μου μίαν φωνήν νά μοῦ λέγῃ:
«Νά διδάξετε τόν Ἑλληνικό Λαό νά ἐπιστρέψῃ στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά σταματήσουν οἱ καταστροφές! Οἱ πρωτοφανεῖς καταστροφές φανερώνουν τήν ὀργήν τοῦ Ἐπουρανίου Πατρός διά τήν ἀποστασίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἀπό τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, ἀπό τήν ἀγκάλην τοῦ Θεοῦ! Ὁ Διάβολος κυριαρχεῑ εἰς τήν καθημερινήν ζωήν τῶν Ἑλλήνων! Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος σᾱς συμβουλεύει:
«Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία, δι’ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας» (Πρός Κολοσσαεῖς, κεφ. 4 στ. 5).
Ποιός, λοιπόν, θά διδάξῃ τούς χριστιανούς τήν ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ; Τήν ἐπιστροφήν εἰς τήν ἀγκάλην τοῦ Θεοῦ; Ξυπνᾶτε ἀπό τόν λήθαργον, σεῖς οἱ Ἀρχιερεῖς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου!»
Ξαφνικά ἔνοιωσα, ὅτι αὐτή ἦταν ἡ φωνή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Τρυπητῆς, πρός Τήν Ὁποίαν μετά δακρύων προσηυχόμην. Καί τότε μέ περιέλουσε κρῦος ἱδρώς!
Ἀπεφάσισα, λοιπόν, νά Σᾶς ἐκθέσω τά ἀνωτέρω ὡς τά μύχια τῆς καρδίας μου καί νά Σᾶς παρακαλέσω, ὅπως ἕκαστος ἐξ Ὑμῶν διερευνήσῃ τά τοῦ Ἑαυτοῦ Του καί ἀποφασίσῃ τά πρέποντα! Ἕως πρό τινος ἡμεῖς οἱ Ἐπίσκοποι τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ προσκαλούσαμε τούς πιστούς εἰς Νηστείαν καί Προσευχήν, Παρακλήσεις, Ἀγρυπνίας, Λιτανείας κλπ., προκειμένου νά ἀποτρέψωμεν τήν ὀργήν τοῦ Κυρίου, τήν ἐκφραζομένην διά τῶν τραγικῶν καιρικῶν καταστροφῶν κλπ.! Καί τό ἀποτέλεσμα ἦτο ἀξιοθαύμαστον! Ἐβιώναμε τά ἀλλεπάλληλα θαύματα τῆς Μεγαλωσύνης τοῦ Κυρίου μας!
Κατά τά τελευταῖα ταῦτα ἔτη τοῦ Κορωνοϊοῦ, δυστυχῶς, ἡμεῖς οἱ Ἀρχιερεῖς ΕΞΕΔΙΩΞΑΜΕΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΕΚ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ἵνα μή ….μιανθῶσιν!!!!! Ἐλησμονήσαμεν, ὅτι ὁ Οἶκος Κυρίου εἶναι ΙΑΤΡΕΙΟΝ καί τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων!!!! Εἰς τήν νῆσον τῆς Σπιναλόγκα, ὅπου παλαιότερον…..ἐξωστρακίζοντο οἱ λεπροί, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία εἶχεν ἐκεῖ μονίμως τόν ἱερέα-Ἐφημέριον, διά νά τούς ὑπηρετῇ! Δέν ὑπῆρχε κίνδυνος νά κολλήσῃ ἀπό τήν μεταδοτικήν καί τόν θάνατον προκαλοῦσαν νόσον τῆς λέπρας!

Μήπως, λοιπόν, ἦλθεν ἡ ὥρα διά νά διορθώσωμεν τήν πορείαν μας ἡμεῖς οἱ Διάδοχοι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων;
Ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ Κοιτίδα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀργοπεθαίνει! Καί -δυστυχῶς- ἡ Ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας, δηλ. Ὑμεῖς οἱ ἐν Ἐνεργείᾳ Ἀρχιερεῖς καί ὁ ὑποσημειούμενος, ὑπνώττομεν βαθέως! Ἀκόμη καί οἱ κοσμικές Ἐφημερίδες μᾶς «ξεφώνισαν»! Εἰς τήν ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ ἀνεγνώσαμε τά ἑξῆς καταπληκτικά!
«…Ἄρα ἡ λύση εἶναι ἡ προσωπική μας μετάνοια, τό φιλότιμο, ἡ ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς φυλής, στά ὑγιῆ πρότυπα. Νά ἀποκτήσουμε σύνδεση με τόν Οὐρανό…νά ἀποκτήσουμε σιγά -σιγά προσωπικό σήμα καί νά ἀξιωθοῦμε τῆς Χάριτος.
Ἀπέναντι στόν ἐφιάλτη, πού ἤδη ζοῦν πολλοί Ἕλληνες σέ πολλά καί διαφορετικά σημεῖα τοῦ “Πλανήτη Ἑλλάς“, ἡ σωστή πνευματική ἀντιμετώπιση εἶναι οἱ συμπροσευχές καί οἱ ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ, ὅπου θά προπορεύωνται Εἰκόνες θαυματουργές!
Δέν βλέπω, ὅμως, μεγάλη διάθεση ἀπό Δεσποτάδες, Ἱερεῖς, Μοναχούς γιά κάτι τέτοιο….Ὁ καιρός περνάει, οἱ πύρινες γλῶσσες ἀφανίζουν χιλιάδες ἐκτάσεις δασικοῦ πλούτου, σπίτια, ποιμνιοστάσια, βοσκοτόπια κλπ. ἀλλά ἐμεῖς τό χαβά μας, …..» ἀποκαλύπει μέ πόνο καί θλίψη ἡ ἡγιασμένη Γερόντισσα Μαρία τῶν Ἀθηνῶν!!!! (βλ. Ἐφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 23.07.2023, σελ. 7). Καί ἡ Ἁγία Γερόντισσα τῶν Ἀθηνῶν Μαρία συμπληρώνει:
«ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΤΩΡΑ, δίχως ἄλλη ἀναβολή, γιά νά σώσουμε ὅ,τι σώζεται, ἀπό τίς πύρινες γλῶσσες τοῦ ἐφιάλτη τῶν πυρκαϊῶν. Φοβᾶμαι, ὅτι αὐτό πού ἔρχεται μπορεί νά εἶναι κάτι πολύ ΜΕΓΑΛΟ…».

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,
Μήπως τά λόγια μᾶς ἡγιασμένης, πλήν ὅμως καί τυφλῆς, Γεροντίσσης πρέπει νά μᾶς προβληματίσουν; Μήπως ἐπειδή Ἡμεῖς ἐσιωπήσαμεν ὁ Ἐπουράνιος Θεός ἀποστέλλει τήν Γερόντισσαν Μαρίαν διά νά συμπληρώσῃ τό κενόν;
Ἡ ἐλαχιστότης μου, λοιπόν, ἔπειτα ἀπό μίαν οὐράνιον ὤθησιν, ἀπεφάσισεν, ἔπειτα ἀπό τήν προηγουμένην δημοσίευσιν πρός τά πιστά τέκνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας μέ τίτλον: «Ποιό μάτι μᾶς ἐβάσκανε, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί», ἐπαναλαμβάνω, ἀπεφάσισε νά Σᾶς ἐνοχλήσῃ μέ τό παρόν διαδικτυακόν-ἠλεκτρονικόν μήνυμα καί νά παρακαλέσῃ ἕκαστον ἐξ Ὑμῶν διά τά καθ’ Ὑμᾶς.
Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο πρώην ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Καλάβρυτα, Πέμπτη 17 Αὐγούστου 2023,
ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίας μου (17 Αὐγούστου 1976)
καί ἐπί τῇ συμπληρώσει 47 ετῶν Ἀρχιερωσύνης.