GRID_STYLE
FALSE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Αμβρόσιος προς Κεραμέως : «Εάν μέχρι το Σάββατο δεν ανακαλέσετε θα σας αφορίσω »

Μέσω του ιστολογίου του ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων Αμβρόσιος βάλλει εναντίον της Νίκης Κεραμέως. Ο Ιεράρχης δηλώνει πω...
Μέσω του ιστολογίου του ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων Αμβρόσιος βάλλει εναντίον της Νίκης Κεραμέως.

Ο Ιεράρχης δηλώνει πως μέσω της ανοικτή επιστολής ζητά από την υπουργό Παιδείας να απαντήσει στα ερωτήματα που του έθεσε σε προσωπική επιστολή που είχε στείλει πριν λίγο καιρό με αφορμή δηλώσεις της για τη Θεία Κοινωνία.

Μάλιστα, τονίζει πως αν δεν μετανοήσει για όσα ανέφερε θα προχωρήσει σε αφορισμό της.

Αναλυτικά η ανοικτή επιστολή:

Αγαπητή μοι Κυρία Υπουργέ,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Την 1ην Μαίου τρ. ε. Σας απηύθυνα μίαν ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ, διά της οποίας Σας παρεκάλουν, ίνα εντός δοθείσης προθεσμίας ανακαλέ-σητε την από της 30ης Απριλίου δημοσίως γενομένην «ασεβεστάτην και εκ θεμελίων πεπλανημμένην δήλωσιν Υμών περί της Θείας Κοινωνίας, ήτις χθες μόλις μετεδόθη διά του τηλεοπτικού Σταθμού ΣΚΑΪ προς τον Δημοσιο- γράφον κ. Οικονόμου», καθώς επί λέξει έγραφον προς Υμάς.
Ότι δηλ. ο Κορωνοιός μεταδίδεται και με το σάλιο!
Επί λέξει είπετε τα εξής βλάσφημα λόγια: «Οι ειδικοί έχουν τοποθετηθή για τους τρόπους μεταδόσεως του ιού και αυτοί περιλαμβάνουν και το σάλιο».

Με πολλήν επιμέλειαν Σας ανέπτυξα λεπτομερώς την πλάνην, εις την οποίαν έχετε περιπέσει, καθώς επίσης και την ζημίαν, την οποίαν προκαλεί εις τας ψυχάς των ευσεβών της Εκκλησίας τέκνων η βλάσφημος αύτη τοποθέτησις Υμών, την οποίαν και δεν εδίστασα να την αποκαλέσω με τον βαρύτατον χαρακτηρισμόν ως «βλακώδη Δήλωσιν»!
Επί λέξει Σας έγραφα: «Επαναλαμ-βάνω, ότι Υμείς, εξεστομίσασα τα ανωτέρω πεπλανημ-μένα και καθ’ ολοκληρίαν «βλακώδη» ταύτα λόγια, δεν επεκαλέσθητε έστω και μίαν γνώμην ενός σοβαρού «ειδικού» επιστήμονος, ώστε να στηρίξετε την, σκοπίμως εκφρασθείσαν, εξ ολοκλήρου δε αθειστικήν, άποψίν Σας».

Την μακροσκελή εκείνην αναφοράν μου επεσφράγιζα με τα εξής λόγια:
«Όθεν, μετά παρρησίας απευθυ-νόμενος σήμερον προς Υμάς, Σας προσκαλώ και Σας ικετεύω ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΤΙΝΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ, ΜΑΛΙ-ΣΤΑ ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΩΣ, τα βλάσφημα ταύτα λόγια, άτινα εξεστομίσατε, ότι δηλ. διά της Θείας Μεταλήψεως μεταδίδεται ο Κορωνοιός και να ζητήσετε ΔΗΜΟΣΙΩΣ συγγνώμην διά το αχαρακτήριστον τούτο έγκλημα, όπερ απετολμήσατε! …….. Όθεν κατόπιν όσων εν τοις ανωτέ-ρω εξετέθησαν Σας παρέχω προθε-σμίαν έως και τούΣαββάτου 16ης Μαίου τρ. έτους, προκειμένου να προβήτε εις την αιτουμένην ΔΗΛΩ-ΣΙΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ, Σας προειδο-ποιώ δε, ότι, εάν μέχρι της ημέρας ταύτης δεν διορθώσετε το συντελε-σθεν έγκλημα κατά της αμωμήτου ημών Πίστεως, την επομένην ημέραν θα αναγκασθώ να Σας αποκηρύξω και να Σας αφορίσω, απαγγέλλων δημοσίως επ΄ Εκ-κλησία τον Μεγάλον Αφορισμόν διά την σημειωθείσαν προδοσίαν της αμωμήτου ημών πίστεως και την εισαγωγήν δαιμονικών θεω-ριών περί του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, δηλ. της Θείας Κοινωνίας.

Επειδή, λοιπόν, μέχρι σήμερον ουδεμίαν έλαβον εκ μέρους Σας προσωπικήν απάντησιν εις την ως άνω μνημονευομένην αναφοράν μου προς Υμάς, αλλ’ούτε βεβαίως ανέγνωσα και τινα ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΝ της αποτολμηθείσης βλασφημίας Σας, επανέρχομαι σήμερον και Σας υπενθυμίζω το χρέος Σας.
Παρακαλώ, σπεύσατε, διότι η παρασχεθείσα προς Υμάς προθεσμία εκπνέει «όσον ούπω»!
Διά της ενεργείας μου ταύτης θα επιχειρήσω να αποδείξω επί πλέον εις τον Εξοχώτατον Πρωθυπουργόν της Χώρας κ. Κυριάκον Μητσοτάκην, καθώς επίσης και εις τον ασεβέστατον κ. Νικόλαον Χαρδαλιάν, τον Υπουργόν Πολιτικής Προστασίας, ότι εις την σεπτήν Ιεραρχίαν της Εκκλησίας μας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ «ΚΟΤΕΣ» ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΧΙΕ-ΡΕΙΣ, όπως απετόλμησε να εκστομίση κατά τον μεταξύ των διάλογον μέσω του Facebook, διάλογον, τον οποίον εγκαίρως εδημοσιοποίησα και -δυστυχώς- μέχρι σήμερον ΔΕΝ ΔΙΕΨΕΥΣΘΗ!

Ιδού ακριβώς η σχετική φράσις διά στόματος του κ. Μητσοτάκη: «… Μου έχουν πρήξει τα παπάρια με τον Χριστό τους.
Πάλι καλά που οι περισσότεροι είναι κότες και κάθονται στα κλουβιά τους».

Περαίνων την κατ’ανάγκην μακράν ταύτην προς Υμάς όχλησιν και υπόμνησιν, θα μου επιτρέψετε να θεμελιώσω αγιογραφικώς την τολμηράν ταύτην ενέργειάν μου.
Εις το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον (κεφ. ιη’, στ. 15-17) ο Σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός, μας δίδει τας εξής οδηγίας:

15 ᾿Εάν δε αμαρτήση εις σε ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου· εάν σου ακούση, εκέρδησας τον αδελφόν σου·
16 εάν δε μη ακούση, παράλαβε μετά σου έτι ένα η δύο, ίνα επί στόματος δύο μαρτύρων η τριών σταθή παν ρήμα.
17 εάν δε παρακούση αυτών, ειπέ τη Έκκλησία (= ο Αφορι-σμος)· εάν δε και της Εκκλησίας παρακούση, έστω σοι ώσπερ ο εθνικός και ο τελώνης. ΗΤΟΙ:
15 «Και αν αμαρτήσει σ’ εσένα ο αδελφός σου, πήγαινε και έλεγξέ τον όταν θα είστε μεταξύ σας εσύ και αυτός μόνοι.
Αν σε ακούσει, κέρδισες τον αδελφό σου.
16 Και αν δεν ακούσει, παράλαβε μαζί σου ακόμα έναν η δύο, για να σταθεί κάθε λόγος από το στόμα δύο η τριών μαρτύρων.
17 Αν όμως τους παρακούσει, πες το στην Εκκλησία. αν τότε και την Εκκλησία παρακούσει, ας είναι για σένα όπως ακριβώς ο εθνικός και ο τελώνης.
ΚΑΙ -παρακαλώ, προσέξατε-ΤΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ:
«18 ᾿Αμήν λέγω υμίν, όσα εάν δήσητε επί της γης, έσται δεδεμέ-να εν τω ουρανώ, και όσα εάν λύσητε επί της γης, έσται λελυμένα εν τω ουρανώ.
18 Αλήθεια σας λέω: όσα δέσετε πάνω στη γη θα είναι δεμένα στον ουρανό, και όσα λύσετε πάνω στη γη θα είναι λυμένα στον ουρανό.

Άρα ο προαναγγελθείς Αφορισμός είναι αγιογραφικώς κατοχυρωμένος διά στόματος του Σωτήρος Χριστού, δυστυχώς δε θα συμπε-ριλάβη και τον κ. Πρωθυπουργόν και τον κ. Υπουργόν!
Εύχομαι να μη συμβή το τοιούτον!
Σας παρακαλώ και Σας ικετεύω: Να μετανοήσετε και να διορθώσετε ΑΜΕΣΩΣ την εκστομηθείσαν βλασφημίαν!
Επί δε τούτοις διατελώ μετά πάσης τιμής και ειλικρινείας

Ο ΣΧΟΛΑΖΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
+ ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ:

Η βλάσφημος συνομιλία εις το Facebook:

Πρόεδρος: Καλησπέρα Νίκο. Τι κάνεις; Όλα καλά; Θέλω μία ενημέρωση σχετικά με αυτά που τρέχουν. Με την χρηματοδότηση τι γίνεται;

Υφυπουργός: Καλησπέρα, Πρόεδρε.
Όλα καλά. Προχωρά κανονικά η χρηματοδότηση.
Σήμερα λάβαμε τα κονδύλια από τον Soros σε λογαριασμούς της Εθνικής.
Τώρα, για τους άλλους επιμένουν, αλλά με τη νέα χρηματοδότηση θα μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά.

Πρόεδρος: Πολύ ωραία! Χαίρομαι! Με τα τσιπάκια τι γίνεται; Παραγγελία έγινε; Έρχονται;

Υφυπουργός: Πρόεδρε, ζητήσαμε την παραγωγή 10 εκατομμυρίων, για να καλύψουμε κάθε έναν πολίτη της Χώρας.
Η εταιρεία του Soros μας ενημέρωσε πως θα τα έχει έτοιμα μέχρι τέλος του επόμενου μήνα.

Πρόεδρος: Άντε, να τελειώνουμε με δαύτους και να μπει το τελικό σχέδιο σε εφαρμογή.
Έχω κουραστεί, ρε συ…
Μου έχουν πρήξει τα παπάρια με τον Χριστό τους.
Πάλι καλά που οι περισσότεροι είναι κότες και κάθονται στα κλουβιά τους.

vimaorthodoxias.gr

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ LIKE "ΕΔΩ"