BREAKING NEWS
latest

Mittwoch, 25. Oktober 2017

«Στα σχοινιά» ο Ιερώνυμος με ηγετική εμφάνιση Αμβρόσιου: «Τι θα κάνεις αν αύριο αλλάξω φύλο; Αισθάνομαι ντροπή – Ζητάω συγγνώμη από τους Χριστιανούς»Με ειδική αναφορά σε θέμα του ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ για το νέο μάθημα των Θρησκευτικών (Εδώ τα Θρησκευτικά, εκεί τα Θρησκευτικά, που είναι τα Θρησκευτικά στην ατζέντα της
Ιεραρχίας;)η νέα παρέμβαση του Μητροπολίτη Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Αμβρόσιου.
Σε αυτήν μεταξύ άλλων βάλει κατά της Ιεραρχίας της Ελλαδικής Εκκλησίας και αναρωτιέται:
“Ἄν ὑπάρ­χει σήμερα Ἑλ­λη­νι­κό Κρά­τος, τό ὀ­φεί­λει στήν Ἐκ­κλη­σί­α! 
Πρέπει, λοιπόν, να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας! Διερωτώμαι: Μήπως ουχί αδίκως μᾶς κα­τη­γο­ροῦν, ὅ­τι γιά καυ­τά ζητήματα της επικαιρότητος, όπως τα προαναφερθέντα, η Εκκλησία δέν παίρ­νει θέ­ση;”

Αναφερόμενος στο κείμενο του ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ τονίζει συγκεκριμένα:

“Καθώς, λοιπόν, τελείωσαν και περατώθηκαν οι εργασίες της Τακτικής κατ’ έτος Συνόδου της Ιεραρχίας της Ελλάδος (03-06.10.2017) πολλοί πιστοί θα ήθελαν να πληροφορηθούν τις θέσεις της Ιεραρχίας μας πάνω σε σύγχρονα καυτά ζητήματα της επικαιρότητος.
Μεταξύ των άλλων σχολίων κλπ., τα οποία είδαν το φώς της δημοσιότητος τούτες τις ημέρες, την προσοχή μας τράβηξε η ακόλουθη επιγραφή από την ιστοσελίδα »ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ» (29.09.2017):

«Εδώ τα Θρησκευτικά, εκεί τα Θρησκευτικά, που είναι τα Θρησκευτικά στην ατζέντα της Ιεραρχίας; Δυσοίωνα τα μηνύματα ενόψει της συνεδρίασης την άλλη εβδομάδα».

Συγκεκριμένα, ενώ η χώρα και το εκπαιδευτικό σύστημα συγκλονίζεται από τις κινητοποιήσεις αναφορικά με το μάθημα των Θρησκευτικών, αλλά και το νομοσχέδιο για την αλλαγή φύλου, η διοικούσα Εκκλησία δεν περιλαμβάνει επισήμως στην θεματολογία της ούτε το ένα ούτε το άλλο! 
Εκλογές Αρχιερέων, διάλογος με Ρ/καθολικούς και σχέσεις Κράτους-Πολιτείας θα την απασχολήσουν επισήμως….».
Με δεδομένα τα παραπάνω αισθάνομαι την ανάγκη να ζητήσω δημοσίως συγγνώμην από το σύνολο των πιστών χριστιανών, οι οποίοι αγωνιούν για τις εξελίξεις στο μάθημα των Θρησκευτικών, θέμα με το οποίον, δυστυχώς, ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ η Συνέλευση των Ιεραρχών της Εκκλησίας μας. 
Αισθάνομαι ντροπή, όταν σκέπτωμαι, ότι είμαι ένας από τους Ιεράρχες-Μέλος της προλαβούσης Συνόδου, που δεν κατώρθωσε να μεταδώσει τις ανησυχίες του εκκλησιαστικού Πληρώματος στους Αδελ- φούς του Ιεράρχες”.

Συμφωνεί δε με την άποψη που το ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ έχει εκφράσει επανειλημμένως σχετικά με τα εγκώμια του υπουργού Παιδείας προς τον επικεφαλής της εκκλησιαστικής επιτροπής για τα Θρησκευτικά Μητροπολίτη Ύδρας Εφραίμ…

“Ένα επί πλέον δείγμα περί της συντελεσθείσης προδοσίας αποτε- λούν τα εγκωμιαστικά λόγια, τα οποία είπε ο κ. Γαβρόγλου για τον Σεβασμιώτατο Πρόεδρο της Επιτροπής Διαλόγου κατά την διάρκεια του Αγιασμού σε κάποιο Δημοτικό της Αίγινας, Αγιασμό κατά την έναρξη του σχολικού έτους” σημειώνει ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων.

Αναφερόμενος στη δική του στάση στην τελευταία Ιεραρχία τονίζει πως ο ίδιος προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε:
“Αναφέρθηκα και στο καυτό θέμα των Θρησκευτικών. Κατήγγειλα τον Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου, ο οποίος με Δηλώσεις στις 29 Σεπτεμβρίου αποκάλυψε, ότι όσα εφαρμόζονται σήμερα στην Εκπαίδευση ως προς το μάθημα των Θρησκευτικών έγιναν αποδεκτά από την Εκκλησία, δηλ. με την σύμφωνη γνώμη των εκκλησιαστικών Παραγόντων, αλλά με τον τρόπο αυτό εξέθεσε ανεπανόρθωτα την Μητέρα Εκκλησία! Επί λέξει είπε τα εξής σκανδαλώδη:

«Στο βιβλίο έχουν γίνει αλλαγές μετά από συζητήσεις με την Εκκλησία, οι οποίες (το ορθόν: τις οποίες) και τις δέχθηκε. Έχουμε φθάσει σε ένα σημείο συνύπαρξης παρά τις διαφορές μας».

Θεωρώντας πολύ βασικό και άκρως επείγον το ζήτημα αυτό, δυστυχώς, ομίλησα ενώπιον της Ιεραρχίας και ενήργησα «το κατά δύνα- μιν».
Δυστυχώς ΔΕΝ ΚΑΤΟΡΘΩΣΑ να συγκινήσω τις ψυχές των Σεβ. Συνέδρων.
Τα λόγια του κ. Υπουργού, εάν αληθεύουν -και γιατί να μη αληθεύουν;- αποτελούν την πιο τρανή απόδειξη, ότι η Εκκλησία στο ζήτημα του μαθήματος των Θρησκευτικών πρόδωσε την αποστολή της!”

Παραθέτει μάλιστα και την παρέμβασή του στην Ιεραρχία σχετικά.
Το ακόλουθο απόσπασμα των λεγομένων του είναι χαρακτηριστικό:

“Ὁ ἅ­γιος Δρά­μας ἐ­ρώ­τη­σε: τί ἔ­χει γί­νει μέ τό θέ­μα τῶν Θρη­σκευ­τι­κῶν;
Στο ερώτημά Σας απάν­τη­σις εκ μέρους της Ιεραρχίας μας δέν ἔ­χει δο­θεῖ!
Σεβασμιώτατε Ἅ­γι­ε Δρά­μας θα Σας απαντήσω εγώ:
Τό μά­θη­μα τῶν Θρη­σκευ­τι­κῶν στά σχο­λεῖ­α ἔ­χει χα­θεῖ. 
Η μάχη χάθηκε! 
Ὁ Ὑ­πουρ­γός Παι­δεί­ας είπε, ὅ­τι στό βι­βλί­ο ἔ­χουν γί­νει ἀλ­λα­γές, τίς ὁ­ποῖ­ες ἡ Ἐκ­κλη­σί­α αποδέ­χθη­κε! 
Ἀ­πό τήν ἄλ­λη πλευ­ρά ἀ­να­κοι­νώ­νε­ται στόν Τύπο, καθώς δι­α­βά­ζου­με στό δι­α­δίκτυο, ὅ­τι ἡ Νορ­βη­γί­α κα­τα­δι­κά­σθη­κε ἀ­πό τό Εὐ­ρω­πα­ϊ­κό Δι­κα­στή­ριο, δι­ό­τι στά δη­μό­σια σχο­λεῖ­α εισήγαγε πο­λυ­θρη­σκευ­τι­κή ὕ­λη στό μά­θη­μα τῶν Θρη­σκευ­τι­κῶν, αντιγράφοντας το σύστημα της Ελλάδος!
Ἔ­τσι, λοι­πόν, ενώ σαν πρόσθετο επιχείρημα ἔ­χου­με μί­α κα­τα­δι­κα­στι­κή ἀ­πό­φα­ση του συστήματος Γαβρόγλου α­πό το Εὐ­ρω­πα­ϊ­κό Δι­κα­στή­ριο, ὁ δι­κός μας Ὑ­πουρ­γός δηλώνει, και μάλιστα με περισσή υπερηφάνεια, ὅ­τι ἐ­μεῖς ὡς Ἐκ­κλη­σί­α ἀ­πο­δε­χτή­κα­με τίς ἀλ­λα­γές στά βι­βλί­α τῶν Θρη­σκευ­τι­κῶν! 
Εξ όσων όμως γννωρίζω, εμείς ως Ιεραρχία ουδέποτε αποδε­χθή­κα­με ὅ­λες αυτές τίς ἀλ­λα­γές, τίς ὁ­ποῖ­ες εἰ­σά­γουν τά νέ­α βι­βλί­α!

Γι’ αυτό ακριβώς και έχουμε πολλές αντιδράσεις!

Ἔχου­με γο­νεῖς πού ἐ­πι­στρέ­φουν τά βι­βλί­α.

Ὁ Σεβ. Γλυ­φά­δας ἐ­νι­σχύ­ει τούς γο­νεῖς στο νά ἐ­πι­στρέ­ψουν τά βι­βλί­α.
Επίσης δικός μας Εφημέριος μας καί πα­τέ­ρας τρι­ῶν παι­δι­ῶν ἐ­πέ­στρε­ψε και αυτός τα νέα βι­βλί­α.
Διερωτώμαι, λοιπόν: 
Τι συμβαίνει; 
Εμείς ως Εκκλησία απορρίψαμε ή μήπως αποδε­χθή­κα­με τά νέ­α βι­βλί­α; 
Αὐ­τό το ερώτημα αἰ­ω­ρεῖ­ται!
Επομένως, εάν αποφασίσουμε να συγκροτήσουμε μί­α Ἐ­πι­τρο­πή, ἡ ὁ­ποί­α θά συνομιλήσει μέ τό Κρά­τος για οποιοδήποτε από τα θέματα, που απασχολούν την Εκκλησία μας, ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ πρέ­πει νά δοῦ­με ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ θά συγ­κρο­τη­θῇ αὐ­τή ἡ Ἐ­πι­τρο­πή. 
Δι­ό­τι ή Ἐ­πι­τρο­πή, που συγκροτήσαμε, για να συ­ζητήσει μέ τό Ὑπουρ­γεῖ­ο Παιδείας τό μά­θη­μα τῶν Θρη­σκευ­τι­κῶν, έπειτα από αυτά που είπε ο κ. Υπουργός, φαίνεται πως επρόδωσε την αποστολή της! Ο Ὑ­πουρ­γός της α-Παιδείας, χωρίς περιστροφές, δήλωσε δημοσίως: «ό,τι ἀλλαγές έγιναν, τις ἔ­χου­με συμ­φω­νή­σει μέ τήν Ἐκκλησία».
Ας σημειωθή, ότι η ελαχιστότης μου, ως Μέλος της Ιεραρχίας, ουδέποτε ρωτήθηκε, συνεπως δε και ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ π.χ. νά τεθεί ὁ Μω­ά­μεθ δί­πλα στόν Σωτήρα Χρι­στό! 
Ουδέποτε επίσης συνεφώνησε νά γί­νῃ ἡ μί­ξις τῶν Θρη­σκει­ῶν, δηλ. το μάθημα των Θρησκευτικών να μετατραπεί σε μάθημα Θρησκειολογίας!
Μια τέτοια εκδοχή ουδέποτε συζητήθηκε μέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα! 
Ἄ­ρα γιά τό μά­θη­μα τῶν Θρη­σκευ­τι­κῶν πρέ­πει νά ξε­κα­θα­ρί­σου­με γιά ἄλ­λη μί­α φο­ρά τίς πραγ­μα­τι­κές μας θέ­σεις.”
Παράλληλα εξέφρασε τις αγωνίες του και για το νομθέτημα της αλλαγής φύλου τονίζοντας μάλιστα πως αν η Ιεραρχία δεν αποφάσιζε να παρέμβει ο ίδιος θα άλλαζε το φύλο του.
“Διατυπώνω ενώπιόν Σας μια άλλη ανησυχία μου: «εάν αύριο προσέλθει ένα πρόσωπο ως υποψήφιος Κληρικός, το οποίον έχει μεν γεννηθή ως κο­ρίτσι, διά Δηλώσεώς του όμως έχει αλλάξει φύλο και στα χαρτιά του εμφανίζεται ως αγόρι, και ζητήσει να χειροτονηθεί ως ιερεύς, επικαλούμενο ως επιχείρημα, ότι εκ του Νόμου αναγνωρίζεται ως άνδρας, τί θά κά­νουμε»; 
Πρέπει, λοιπόν, να αποφασίσουμε σήμερα και απεριφράστως να καταδικάσουμε τον υπό ψήφιση Νόμο. Να αποφασίσουμε, ότι ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ στην Ιερωσύνη άτομα, τα οποία θα εμφανίζωνται ως άρρενες, συνεπεία της αλλαγής φύλου. 
Αυτά τα άτομα ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ στην Ιερωσύνη.

Εάν παρ’ ελπίδα δεν το πράξουμε, τότε Σας δηλώνω εκ των προτέρων τα εξής: εάν ἡ Σύ­νο­δος δέν ἀ­πο­φα­σί­σει σήμερα γιά τό θέ­μα αὐ­τό, ο ομιλών, ευθύς ως ψηφισθεί ο κατάπτυστος αυτός Νόμος, θα προβεί στις νόμιμες ενέργειες για αλλαγή του φύλου του! 
Αυτο θα το πράξω, μόνο και μόνο για να διαπιστώσω το τι θα πράξετε τότε Υμείς.
Ἀρ­χι­ε­ρεύς, εμφανιζόμενος κατά τον Νόμο ως γυ­ναῖ­κα, θά μπο­ρεῖ νά βρί­σκε­ται σέ αὐ­τήν τήν Αἴ­θου­σα;

www.pentapostagma.gr

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ LIKE "ΕΔΩ"
« PREV
NEXT »